โลกประกอบขึ้นจากแร่ธาตุหลัก 4 ธาตุด้วยกัน
โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงถึง 91.2% ได้แก่ เหล็ก (32.1%)
ออกซิเจน (30.1%) ซิลิกอน (15.1%) และแมกนีเซียม (13.9%) แมกนีเซียมเป็นธาตุที่อุดมสมบูรณ์ เป็นหนึ่งในธาตุหลักของโลก
และได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งแร่ธาตุ

ธาตุนี้มีความจำเป็นต่อสุขภาพและชีวิตของมนุษย์เราอย่างมาก
อนุภาคแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด การทำงานของเอนไซม์ (สารเร่งปฏิกิริยาชีวเคมีในเซลล์) กว่า 300 ชนิด จำเป็นต้องอาศัยอนุภาคแมกนีเซียม

นอกจากนี้ ยังมีส่วนควบคุมการทำงานของระบบประสาท
รักษาความดันโลหิต ตลอดจนช่วยให้ระบบหัวใจและกล้ามเนื้อของเราทำงานได้อย่างเป็นปกติ

การศึกษาวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของแมกนีเซียมต่อ
สุขภาพของมนุษย์เรา ดังที่ ดร. แคโรลิน ดีน ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง The Magnesium Miracle ฉบับปรับปรุง ปี 2006